РАЦИО ГРУП

РАЦИО ГРУП - Овластен проценител од областа на недвижност, машини и опрема, компјутерска опрема, подвижен имот, капитал на трговски друштва, побарувања и обврски, индустриска сопственост. КД ИНВЕСТМЕНТ-ЛЦЕНЦИРАНО ДРУШТВО ЗА ФИНАСИСКО ВЕШТАЧЕЊЕ

Акредитација

Рацио Груп како овластен проценител располага со акредитации од највисоко професионално ниво на професијата.Во своето работење применува современа технологија за инспекција на наедвижен имот - користење на дронови од реномирната светска компанија DJI. Воедно е СУБДИЛЕР на производите на DJI Company. Своето работење го има регулирано согласно стандардите на работење кои прозлегуваат од Меѓународната Институција RICS. Во прилог можете да ги погледнете акредитациите. Ве советуваме, при секоја трансакција од имотно значење советувајте се со овластен проценител поради самата цел - избегнување измама и потценето вредносно располагање со вашиот имот. Методологијата која се користи е детално опишана во законот, а е производ на континуираната посветеност на комората на проценувачи во Македонија, комора во која Рацио Груп е афирмиран член.

За повеќе информации, претражете ги термините „закон за процена“, „Измени во законот за процена“, тарифниците објавени во сл. Весник. на Р.Македонија „88/2013“, „99/2013“ и методологиите со кои комората и законодавното тело ја диригираат работата на проценителите. Или, побарајте не нас тука.