РАЦИО ГРУП

Овластен проценител од областа на недвижност, машини и опрема, компјутерска опрема, подвижен имот, капитал на трговски друштва, побарувања и обврски, индустриска сопственост-РАЦИО ГРУП. Лиценцирано друштво за финасиско вештачење - КД ИНВЕСТМЕНТ

Процена на недвижен имот

Процена на недвижен имот се врши согласно методологија за процена на пазарна вредност на недвижен имот и европски и меѓународни стадарди за процена EVS и IVS. Утврдената вредност на недвижниот имот сопственост на правно или физичко лице има примена во повеќе области кои се поврзани со финансискиот систем,даночниот систем,правосудниот систем и секаде каде вредноста на недвижниот имотот би имала примена. Финансиско вештачење во било која судска постапка.

Процена на подвижен имот

При проценката на подвижниот имот се земаат повеќе параматетри и одредени ставки за имотот кои ја диктираат неговата вредност од информативен но и номинативен карактер.

Останати услуги

- процена на машини и опрема
- процена на капитал на трговски друштва
- процена на индустриска сопственост
- процена на информатичка технологија
- процена на побарувања и обврски
- сметководствени услуги
- финасиско вештачење